OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

SPOKOJENYKOCOUR.CZ

(Platné od 1. 10. 2020)

1.  OBECNÁ USTANOVENÍ

1. 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP") platí pro nákup zboží v internetovém obchodu „www.spokojenykocour.cz“ (dále také „internetový obchod). Provozovatelem internetového obchodu „www.spokojenykocour.cz“ je společnost LUCY – FAIR s.r.o. Kontakt:  info@spokojenykocour.cz, Tel: +420 732 843 196. Adresa pro doručování: K Jezu 231, 332 02 Starý Plzenec.

1. 2. VOP vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu (dále také „Prodávající) a zákazníkem (dále také ,,Kupující”) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. VOP jsou nedílnou součástí obchodního vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

1. 3. Kupujícím v internetovém obchodu může být fyzická nebo právnická osoba. V případě, že kupujícím je fyzická osoba, která zboží kupuje mimo své podnikatelské aktivity, jedná se o kupní smlouvu. V ostatních případech se vztahy neupravené těmito VOP řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, především občanským zákoníkem.

1. 4. VOP může Poskytovatel průběžně doplňovat nebo pozměňovat. Práva a povinnosti Zákazníka se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Aktuální znění je veřejně přístupné 24/7 na internetové adrese www.spokojenykocour.cz. Dostupnost této adresy nemusí být nepřetržitá pouze v případě nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo při mimořádných situacích jako je například výpadek internetového připojení.

1. 5. Zboží nabízené v internetovém obchodě www.spokojenykocour.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.

1. 6. Jednotlivé položky nabízeného zboží obsahují informaci o vlastnostech zboží, k jakému účelu má být zboží používáno a informaci o ceně zboží včetně DPH. K této ceně může být dále přiúčtována cena za dopravu a balné. Internetový obchod www.spokojenykocour.cz nenabízí zboží určené pro děti.

2. VZNIK OBCHODNÍHO VZTAHU

2. 1. Obchodní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká dokončenou a uhrazenou objednávkou zboží nebo založením registrovaného účtu v internetovém obchodě. V takovém případě Zákazník stvrzuje, že je seznámen s VOP Provozovatele a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Nedílnou součástí VOP je Reklamační řád a Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR).

2. 2. Údaje uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za aktuální, správné a úplné. Prodávající není odpovědný za škody vzniklé uvedením nesprávných, neúplných nebo neaktualizovaných informací v objednávce či registrovaném účtu. Veškeré tyto informace jsou prodávajícím archivovány na dobu dle nařízení příslušných právních předpisů a nejsou přístupné neoprávněným stranám (více v sekci GDPR). Objednávky, ostatní písemnosti i veškerá komunikace je vedena výhradně v českém jazyce.

2. 3. Provozní doba, kdy lze provést objednávky přes internetový obchod dopravazdarma.net, je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vyřizování objednávek je prováděno průběžně. V případě výpadku informačního systému, nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení, nebo zásahu vyšší moci, nenese Poskytovatel odpovědnost za nedodržení provozní doby.

2. 4. Ukončení obchodního vztahu lze bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží, a to vrácením zboží spolu s vyplněným formulářem Odstoupení od smlouvy. V takovém případě se považuje obchodní vztah za zrušený (více v sekci Reklamační řád - v části Odstoupení od smlouvy).

2. 5 Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, který podstatným způsobem porušil své povinosti vůči prodávajícímu.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ

3. 1. Prodávající dodává objednané a uhrazené zboží Kupujícímu v obvyklém termínu 2 - 5 dní, pokud je zboží skladem.

3. 2. Dodáním zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží doručeno. Pokud Zákazník odmítne převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti Prodávajícího dodat zboží, ani za Odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka.

3. 3. Prodávající je povinen dodat v deklarovaném termínu zboží, které si zákazník objednal a zaplatil. Povinnosti dodat zboží v tomto termínu, je Prodávající zbaven v případě vyčerpání skladových zásob, ukončení výroby dodavatele, nebo z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření obchodního vztahu v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění předmětu obchodního vztahu včetně vlivu třetí strany. Zboží nelze dodat také v případě, že se dodání stane protiprávním. Prodávající v takových případech nabídne Zákazníkovi jiný produkt, pokud Zákazník nebude souhlasit, je Prodávající povinen vrátit vynaložené prostředky Kupujícímu v plném rozsahu na bankovní účet (více Reklamační řád).

4. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

4. 1. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Uvedená cena zboží je uváděna vždy včetně DPH. Dále bude k ceně zboží připočtena cena dopravy a balné, není-li uvedeno jinak.

4. 2. Poskytovatel umožňuje platbu online platební kartou a bankovním převodem. Jiné způsoby platby nejsou možné.

4. 3. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

5. ODPOVĚDNOST A REKLAMACE

5. 1. Poskytovatel odpovídá Kupujícímu, že zakoupené zboží je v odpovídajícím množství, má deklarované vlastnosti uvedené v popisu zboží a nemá vady v době, kdy Kupující zboží převzal (více Reklamační řád.)

5. 2. Dodané zboží je vadné v případě, nemá-li deklarované vlastnosti. V takovém případě Zákazník postupuje podle Reklamačního řádu (více Reklamační řád).

5. 3. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li stanoveno jinak (doba spotřeby).

5. 4. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu obratem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (více informací, reklamační formulář a postup při reklamaci v sekci Reklamační řád.)

5. 5. Oprávněnost reklamace z vadného plnění posuzuje poskytovatel.

5. 6. Vznikne-li spor, který se nepodaří vyřešit, má Zákazník právo nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil reklamaci, právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2), nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové), za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

5. 7. Způsob a účel užívání nabízeného zboží je uvedený v popisu zboží. V případě nejasností neprodleně kontaktujte Prodávajícího. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným užíváním či manipulací se zbožím. Zboží nabízené internetovým obchodem www.dopravazdarma.net, není určené pro děti.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6. 1. Společnost LUCY – FAIR s.r.o. plně respektuje důvěrný charakter osobních údajů poskytovaných zákazníkem. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a komunikaci. Osobní údaje také používáme k tomu, abychom mohli informovat zákazníka například o zakoupeném produktu i dalších službách a produktech. Osobní údaje zaznamenáváme pouze tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle. Tato data jsou ukládána v naší databázi a jsou zabezpečena proti zneužití. Data nejsou poskytována neoprávněným třetím stranám. Pro realizaci celého obchodu je však nezbytné, aby poskytnuté údaje byly sdíleny se subjekty, jako jsou: smluvní dopravci, dodavatelé, provozovatelé platební brány, banky zajišťující realizaci plateb, osoby zajišťující provoz e-shopu, osoby zajišťující marketingové služby, účetní a daňové služby, případně státní orgány veřejné moci.

6.2. Vznikem obchodního vztahu dle 2. 1. těchto VOP, souhlasí kupující s podmínkami zpracování osobních údajů (více v sekci GDPR) a s obchodními podmínkami.

Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v sekci GDPR - odkaz ZDE.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7. 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná 24/7 na webových stránkách www.dopravazdarma.net a je označena datem účinnosti.